Sluit
Kom naar onze showroom in Nunspeet voor de ultieme fietsbeleving

Algemene Voorwaarden

Develu fietsen is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudend aan de Industrieweg 14 te 8071 CT Nunspeet, BTW -NL 856662501B01 hierna vermeld als ontwikkelaar, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de door haar gemachtigde:
B. Zwanepol Beheer B.V.
Ploegweg 26b
8075 BW
Elspeet

BTW – NL8094.57.362.B01
KvK-nummer – 08093971
IBAN – NL86RABO0330997912

Overweging:
De ontwikkelaar produceert onder meer elektrische fietsen die onder de merknaam Develu fietsen op de markt worden gebracht, hierna vermeld als E-bike;

Artikel 1: Toepassing van deze woorden
1. De voorwaarden zijn inbegrepen bij alle overeenkomsten en alle in verband houdende (rechts) handelingen van Develu fietsen en wederpartij zijn hierop van toepassing
2. Develu fietsen wijst de toepassing van enige algemene voorwaarden specifieke of bedingen van wederpartij af.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen
1. Een offerte of aanbieding van Develu fietsen is geheel vrijblijvend. De offerte of aanbieding zal vervallen, wanneer het product van de offerte of aanbieding niet meer beschikbaar is.
2. Er kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden door de ontwikkelaar, wanneer de wederpartij op een redelijke manier kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, of een deel daarvan, en vergissing bevat.

Artikel 3: Overmacht
1. Wanneer de wederpartij wordt gehinderd door overmacht, dit betekend dat er een omstandigheid is waaraan geen schuld zit, ook niet volgens de wet, is de ontwikkelaar niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting van de wederpartij.
2. In deze algemene voorwaarden wordt overmacht verstaan onder alle oorzaken van buitenaf, waarop de ontwikkelaar geen invloed kan uitoefenen of zijn verplichting hierdoor niet kan nakomen. Naast hetgeen wat in de wet en jurisprudentie wordt gezegd.
De ontwikkelaar heeft recht om zich op overmacht te beroepen wanneer de omstandigheden de (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert en zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. De ontwikkelaar kan de verplichtingen van de overeenkomst verbreken, zolang als de overmacht duurt. Duurt deze periode langer dan 2 maanden, moeten beide partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting van schadevergoeding aan de wederpartij.
4. Als de ontwikkelaar tijdens de periode van overmacht, verplichtingen is nagekomen of gedeeltelijk is nagekomen, en er waarde bij betrokken is, mag de ontwikkelaar dit factureren. De wederpartij is verplicht het bedrag te voldoen, als er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4: De garantie
Op een E-bike geeft Develu fietsen een standaard garantie van:
i. Frame en vork: 5 jaar
ii. Onderdelen: 2 jaar uitgezonderd banden en remblokken
iii. Accupakket: 1 jaar; maximaal 300 laad cycli.

De garantie kan worden ingeroepen op vertoon van het aan de eigenaar overhandigde garantiebewijs.

De garantie vervalt wanneer:
I. de E-bike op een oneigenlijke, onjuiste en/of onzorgvuldige is gebruikt;
II. de E-bike niet is onderhouden volgens het bij de aankoop geleverde instructieboekje;
III. (technische) reparaties aan de E-bike zijn gedaan, op een ondeskundige wijze (zoals onjuiste montage van onderdelen);
IV. bij onderhoud en reparaties aan de E-bike geen originele onderdelen of onderdelen van gelijke kwaliteit zijn gebruikt;
V. de constructie van de E-bike zonder toestemming van de ontwikkelaar gewijzigd is;
VI. Wanneer de accu is geopend;
VII. Wanneer een andere acculader is gebruikt dan de meegeleverde accu;
VIII. Wanneer er een reparatie nodig is, ontstaan door of van een gevolg van omstandigheden waar de ontwikkelaar geen invloed op kan uitoefenen. Zoals extreme weersomstandigheden et cetera.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Een door de ontwikkelaar gehonoreerde claim onder de garantie houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van de ontwikkelaar in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden. Iedere aansprakelijkheid van de ontwikkelaar voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, tenzij uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling anders voortvloeit.

In geval van wettelijke aansprakelijkheid is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar in dit geval.

Artikel 6: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ontwikkelaar partij is, is enkel het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De beide partijen zullen eerst onderling het probleem verhelpen. Daarna mogen beide partijen beroep doen op de rechter. De rechter is verplicht zich van probleem kennis te nemen. Tenzij de wet iets anders voorschrijft.

Artikel 7: Ruilen & retourneren
De wettelijke termijn voor het ontbindingsrecht van 14 dagen van is toepassing. Daarnaast bieden we 5 jaar garantie op het frame, 2 jaar op de accu en 2 jaar op de onderdelen.

Artikel 8: Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn genoteerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond (NR 13035508).

De steeds laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig, zoals deze werd overgedragen tijdens de koop, met de ontwikkelaar.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.